poker

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/12/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng
00 7         1   1                               1                       1                       1 1               1       00
01 3                 1                                 1                                         1                         01
02 7     1 1   1               1                       1             1                                                 1   02
03 16     1   1                 1 1     1 1                         1   1   1                   2       1 1 1     1     1   03
04 12 1 1         1     1                     1           1       1                         1       1 1 1         1         04
05 9     1     1                       2             1       1                 1         1                           1     05
06 13                                       1 1 2         2                     1   1   1 1       1                   1 1   06
07 22 2     2     1 1       1 1 2 1                   1 1 1                         1                   1   1 2   1   1 1   07
08 12 1             1       1           1   1 1       2             1                 2                             1       08
09 7                 1       1                       1                   1                 1           1           1       09
10 11     1             1             1 1       1       1           1       1                   1             2             10
11 19 1           1   2   1                     1       1 1 2 1           1       2     1         1   1   1         1       11
12 5                 1     1               1                                                               1             1 12
13 12     1 1           1   1       1         1 1                 1                     2                             1 1   13
14 10               1                   1                       1       1 2 1   1                   1                 1     14
15 12       1           1                                 1 1   1               1     1             1   2         1     1   15
16 10       1       2         1                                     1   2           1       1             1                 16
17 6                               1         2                                   1           1                     1       17
18 11                           1                             1   2       2               1     1     1       1 1           18
19 11   1 1     1     1 1 1                                                               1 1 1         1             1     19
20 12       1 1               1 1     1             1             1             1     1                           1   1 1   20
21 9 1       1                                         1                 1   1     1                 1   1       1         21
22 9       1         1   1         1             1                         2                           1       1           22
23 6         1                                                     1   1                             1       2             23
24 9           1           1 1                 1   1               1           1               1     1                     24
25 14 1   1       3           1   1             1 1                         1 1           1                 1 1             25
26 11   1 1                           1     1       1   1       1           1               1                 1 1           26
27 13     1   1                     1 1 1   1     1   1                 1   1                           1   1     1         27
28 10                     1       1   1       1     2               1               1         1                       1     28
29 15                           2   1 1                     2   1         1                     1         2   1 2         1 29
30 15   1             1   2     1       1       1                   1   1           1     1         1   1       1         1 30
31 13       3     1     1     1   1                       1 1   1             1         1                                 1 31
32 11 1                               2                         1   1 1 1                   1 1     1                   1   32
33 14               2 1 1                 1                 1           1 1       1           1       1       1   1 1       33
34 9                   1                 1         1   1             1           1           1 1                       1   34
35 12                   1     1                   1 1   1 1 1       1 1           1                                 1     1 35
36 15     1     1                 1         1                 1         1     2         1         1     1   2     2         36
37 11                                                 1 2   1           1                       1 1 1   1 1               1 37
38 6                     1   1         2         1                           1                                             38
39 11   1       1 1               1             1 1                                   1     1       1       1             1 39
40 5     1                                 1                                         1       1                   1         40
41 9   1                   1               1 1           1             1       1   1             1                         41
42 11 1     1                         1             1 1                       1   1               1                   2 1   42
43 10             1       1   1       1             1     1                             1       2             1             43
44 10             1     1   1           1           1                       1           1                 1 1     1         44
45 11     1 1       1               2     1                       1   1           1   1             1                       45
46 8   1                       1               1               1 1 1             1   1                                     46
47 8           1                   2             1   1                       1                       1                   1 47
48 8                 1       1                           1         1           1         1             1               1   48
49 11   1   1                                             1   1   2     1       1     1               1   1                 49
50 7                       1                                                           1           1 1     1           1 1 50
51 10 2           1       1   1                   1               1   1       1                         1                   51
52 7               1           1 1       1                   1 1                                               1           52
53 11               1                         1               2 1 1     1     1   1         1 1                             53
54 13       1                   1                               1         1     1 1 3                     1   1       1 1   54
55 13   1 1   1   1   2                 1         1                                           1   1 1 1   1                 55
56 8                     1   1   1                                                 1               1           2   1       56
57 9 1       1                         1     1 1   1   1           1         1                                             57
58 15       1               2   1 1 2                       1             1 1                 1   1     1       1       1   58
59 8   2         1 1                     1                   2                             1                               59
60 9                           1 1         1       2           1           1                           1           1       60
61 8                     1     1           2 1             1               1             1                                 61
62 9   1         1         1                         1           1                       1           1       1       1     62
63 9     1                                   1 1 1     1       1             1         1       1                           63
64 14 2                 1   1             1 1                           1               1       1   2       1     1   1     64
65 8                         1                   1                             1         1       1       1   1         1   65
66 7           1                   1   1                           2 1                                         1           66
67 9                     1           1     1 1       1                         1           1   1         1                 67
68 15     1           1 1                 1       1   1   3           1         1           2         1                   1 68
69 14 1       1                     1     1   1                 1     1           1     1       1           1   2         1 69
70 11               1     1             1           1 1       1 1       1       1         1 1                               70
71 16       1 2 1                   1       1   1             1 1       1   1   1         1     1       1   1               71
72 12 1                             1     1 1 1                       1       1     1         1       1   1     1           72
73 15   1 1                             1                         1   1   1         1         1   1     1       1   4       73
74 11           1           1                       1       1               1 1         1 2           1                 1   74
75 14 1             1       1     1               1 1   1 1   1   1                                       1     1   1 1     75
76 7   2                                 1           1                                         1 1       1                 76
77 7           2                                     1       1       1                       1       1                     77
78 15           2 1         1     1               1   1         1 1                 1   1       1         1         1 1     78
79 10                             1                       1 1     1         1 1                   1 1           1       1   79
80 7                             1   1   1       1             1         1                                             1   80
81 13             1   1   1                                 1       1             1   1 2 1           1             1     1 81
82 8               1       1 1       1                 1     1                                                   1       1 82
83 6                   1             1             1         1                 1         1                                 83
84 8 1 1             1                                     1   1                 1           1   1                         84
85 13         1                             1   1 1                   1   1       1   1 1 1     1             1       1     85
86 9                                 1                                   1         2 3             1       1               86
87 7         1             1             1   2         1                         1                                         87
88 14     1         1   1       1     1 1     1 1           1                               1     1         1 1           1 88
89 10                   1 1               1                 1               1 1         1           1             2         89
90 14       1                             2     1       1           1                 1     1 2   2         1       1       90
91 7                         1                 1           1 1       1     1                       1                       91
92 15     1           1   1   1   1     1           1                 1   1   1     1 1   1                           2     92
93 12         1 1     1 1                   1   1                               1 1         1         1       1     1       93
94 9                 1 1 1           1               1                     1         1                     2               94
95 11                         1   1         1     1               1 1 1       1     1         1           1                 95
96 12   1     1 1 1     1       1     1                               1                     2 1                 1           96
97 11   1       1   1     1 1     1                                     1 1                                       2       1 97
98 13         1 1   2           1   1     1           1       1       1           1                                       2 98
99 11         2                     2     1             1 1       1             1     1                                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Cá độ thể thao Thể thao Tỉ số bóng đá Baccarat casino Game casino Casino game poker Trò chơi poker sòng bạc Casino game nổ hũ Game poker Thể thao trực tiếp poker Trò poker Baccarat Number game