poker

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12                         1   1                       1             1           1       1       1   1     3 1           00
01 8                               1   1                   1       2               2                 1                     01
02 8         1   1                                   1 1       2           1         1                                     02
03 10     1   1 1     1       1             1         1               1                   2                                 03
04 19 2                 1             1 1       1     1 1           1     1   1   1 1 1 2         2                   1     04
05 11 1               1               2       1           1         1       1     1 1                         1             05
06 12                   1                 1   2     1   1               1         1     1     1 1                 1         06
07 15   1   2 1         1           1 1     1 1   1             1     1 1   1                       1                       07
08 3     1                                                           2                                                     08
09 7             1                                 1           1   1                             1         1         1     09
10 13           3     1   2       1             1     1           1       1           1             1                       10
11 1                                             1                                                                         11
12 18 1         1   1               1 1             1     1 1     1       2   1                       1   2   1 1 1         12
13 7                       1                               1     1   1       1               1                         1   13
14 12   3       1   1     1     1           1                       1     1                 1                           1   14
15 12 1 1 1         1                             1                       2 1   1           1               1     1         15
16 11 1     1     1                 1             1   1         1             1                   1   1           1         16
17 7 1                     1                 1                         1   1 1                           1                 17
18 14                               1   1           2   1 1       1 1       1         1         1           1 1 1           18
19 7           1                 2                       2   1                                             1               19
20 15 1                       1 3         1       1     1   1   1       1                 2   1 1                           20
21 14                   1   1                   1   1 1       1     1                         1 1   1           1     1 1 1 21
22 17         1     1               2   1   1       1   1   1 1                                   1       1 2   1 1 1       22
23 13     1           1                 1       1 2 1                   1     1                   1       1           1   1 23
24 13                         1                 1 1             1   1   2   1 1 1           1 1                       1     24
25 16   1 1   1                     1 1 1         2         2             1         1   1                       1     1 1   25
26 12                         1 1         1       1           1   1   1     1               1               1       1   1   26
27 11       3             1     1 1   1                                               1       1     1 1                     27
28 7       1           1         1 1               1                         1       1                                     28
29 9                     1         1 1     2           1                     1 1   1                                       29
30 7                                           1             1   1   2                                       1       1     30
31 12                     1             1     1                 1                     1 1             2 1 1               2 31
32 3                                                                 1         1         1                                 32
33 16 1         1   1                   1           1   1   1   1                                 1 2 2 1 1       1         33
34 12                         1 1                   1         1     1                       1     1       2 1     1       1 34
35 13                 1 1 1           1             1             1     1                 2             1 1 1   1           35
36 20 1 1       1 2       1                   1     1       1 1       1                     2 1 2 1             1 1 1       36
37 12 1 1   1                     1                   1 1       1   1   2     1                                     1       37
38 11           1       1 1                     1           1       1 1                                   2   1           1 38
39 8   1       1               1                               1           1   1         1           1                     39
40 9     1               1 1                         1     1     1 1           1                                   1       40
41 10             1 1 1     1         1                                     1                               1     2 1       41
42 8                       1             1               2   2                             1                             1 42
43 9                       1           1           1   1     1       1               1 1     1                             43
44 9           1 1           1 1               1                                         1 1                       1     1 44
45 7         1       1 1 1                         1     1                                             1                   45
46 10         1     1                         1 1                       1               1 1             2   1               46
47 8                 1 1                                         2             1 1           1         1                   47
48 9 1                         1     1       1                               1                   1 1             1       1 48
49 14     2                     1                         1       1         1 1   1     1 1           1 1       1       1   49
50 10       2 1     1   1   1         1       1   2                                                                         50
51 14   1       1 1 1   1 1   1         1                                   2             1         1             1     1   51
52 12         2         1         1       1             2                         1         1   1   1         1             52
53 12 1     1                 1     2       1       1   1       1 1                         1         1                     53
54 17       1         1 1               1   1         1       1       1   1               1   1             2   1 1 1     1 54
55 6                             1                   1                   1 1                       1                 1     55
56 9               1                                             1               2     2                   1       1 1     56
57 11     1               1   1   2                         1   1       1       1   1                       1               57
58 12               1             1     3 1           2     1 1       1                                               1     58
59 10 1     1               1                 2   1                                   1       1               1 1           59
60 14   1         1                             2             1 1   2                 1   1       1     1       1         1 60
61 14       1                                 1           1         1               1 1             1 1     1 2       2 1   61
62 5 1   1                                               1                                                   1         1   62
63 9 1 1   1                                   1                                   1       1 1                 1         1 63
64 9     1     1       1                                   1           1     1 1               1             1             64
65 15     1         1 1     1   1 1             1     1         1               3     1                           1     1   65
66 8                         1           2                               1     1 1       1       1                         66
67 10                 1         1         1               1                           1     1           2       1     1     67
68 10         1                     1     2   1                   1                             2                     1   1 68
69 15         1   1 1 1       1         1   1   1         1               1 1     1             1           1           1   69
70 5   1                                 1 1             1                     1                                           70
71 11           1 1   1                   1           1           1 1     1                       1               1       1 71
72 9       1                   1       1   1                         1                 1           1           2           72
73 9         1                   1               2                     1       1     1           1   1                     73
74 16                 1             2                   1       2       2       2             1 1 1 1   1           1       74
75 9                 1 1   1               1             1                           1           1     1       1           75
76 10         1   1         1 1             2   1                             1               1 1                           76
77 8             1                       1                                         2     1         1 1                 1   77
78 9   1                     1           1 2                                             1           1                 2   78
79 9                 1     1                         1                   1 1                       1   1     1     1       79
80 9         1         1                     1 1                               1   1                               3       80
81 12       1                   1                       2           1     1           1 1     1   1             1     1     81
82 18       1 1             1   2     1   1   2               2               2   3             1                       1   82
83 7   1           1         1                                       1               1 1                     1             83
84 11         1     2         1             1 1               1           1                 1         1   1                 84
85 4                                           1         1                                               1       1         85
86 7           2         1                                 1     1                                     1                 1 86
87 10               2               1                 1     1             1                   1       1             1     1 87
88 8     1                                       1       1       1               1 1             1       1                 88
89 11             2   1     2         2   1                           1                 1                     1             89
90 14   2         1                   1   1             1             1     1 1   1 1   2   1                               90
91 8 1       1             1 1       1                     2                                                     1         91
92 16 1           1       1   1   1     1   1                     1                 1       1   1         1       1 1 2     92
93 7                       1     1                     1                           1           1   1     1                 93
94 12                     1         1                         1 1             1     1         1               1     1   2 1 94
95 6     1       1   1                                                                   1   1                       1     95
96 7   1 1                                     1             1             1                             1               1 96
97 13     1     1         1             1           1                   1 1       1     2       1       1               1   97
98 11     1                       1 1 1           1 1                                       1   1   1 1             1       98
99 13     1             2 1     1 1                   2                           2   1                 1   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Cá độ thể thao Thể thao Tỉ số bóng đá Baccarat casino Game casino Casino game poker Trò chơi poker sòng bạc Casino game nổ hũ Game poker Thể thao trực tiếp poker Trò poker Baccarat Number game